56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu ogłasza nabór ofert na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. techniczno-administracyjnych w wymiarze 1/2 etatu.

Wymagania:

  • wykształcenie średnie techniczne – budowlane
  • minimum 5 – letni staż pracy związany z budownictwem – branża konstrukcyjna i instalacyjna
  • doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników
  • doświadczenie w pracy w spółdzielniach mieszkaniowych
  • znajomość funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych
  • zaświadczenie o niekaralności

Szczegółowe warunki pracy i płacy określa Regulamin pracy i wynagradzania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” z dnia 25 stycznia 2016 r. dostępny na stronie internetowej w zakładce Regulaminy.

Oferty zawierające list motywacyjny, CV oraz dokumenty potwierdzające spełnianie wyżej określonych wymagań należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu, ul. Długa 21
do 10 sierpnia 2017 r.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Metalchem”