56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
WŁAŚCICIELI PRAW DO LOKALI W  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ METALCHEM W TORUNIU

Szanowni Państwo,

informujemy, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanym dalej RODO:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Metalchem w Toruniu, ul. Długa 21, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod numerem KRS 0000107578, NIP 8790170969, REGON 00127520700000, e-mail kontakt@metalchem.torun.pl (dalej: Spółdzielnia).
 2. Informujemy, że powołaliśmy Inspektora Danych Osobowych. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem: iod@metalchem.torun.pl lub pisemnie pod adresem Spółdzielni wskazanym w punkcie 1 powyżej, z dopiskiem „Dane Osobowe”.
 3. Spółdzielnia zbiera i przetwarza Pani/Pana dane osobowe jako członków Spółdzielni w następujących celach:
  1. realizacji uprawnień i obowiązków prawnych ciążących na Spółdzielni, w tym w szczególności wynikających z przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy z dnia 16 września 1982 r.- Prawo Spółdzielcze, ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali oraz ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych Pani/Pana oraz Pani/Pana rodziny oraz zarządzania nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobów Spółdzielni, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  2. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółdzielnie jako administratora danych, tj. w celu marketingu usług własnych, celu statystycznym i archiwalnym, a także w celu rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  3. wykonania praw i obowiązków wynikających ze Statutu Spółdzielni, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  4. umieszczenia nazwiska na liście lokatorów wywieszonej w budynku Spółdzielni i na domofonie przy wejściu do tego budynku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, która może być cofnięta w dowolnym momencie.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotom świadczących na rzecz Spółdzielni usługi, w szczególności usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, remontowe, instalacyjne, księgowe, rozliczeniowe i prawne. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe, których podania wymaga Statut Spółdzielni są zawarte w Rejestrze Członków Spółdzielni, który może być przeglądany przez innych członków Spółdzielni, ich małżonków oraz wierzycieli członka lub Spółdzielni.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Spółdzielnię przez czas członkostwa w Spółdzielni oraz przez 6 lat po ustaniu członkostwa do czasu przedawnienia się ewentualnych roszczeń, z zastrzeżeniem danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, które będą przechowywane przez Spółdzielnię do czasu cofnięcia zgody, a także danych przetwarzanych w celach statystycznych i archiwalnych.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania lub uzupełnienia,
  2. żądania usunięcia swoich danych osobowych w każdym czasie (prawo do bycia zapomnianym), o ile dane te nie są już niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt 3 i 4 powyżej,
  3. żądania ograniczenia przez Spółdzielnię przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  4. przenoszenia swoich danych osobowych w powszechnie używanym formacie, o ile przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie Pani/Pana zgody,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania przez Spółdzielnię Pani/Pana danych osobowych,
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że Spółdzielnia przetwarza Pani/Pana dane w sposób naruszający przepisy RODO.
 7. Uprawnienia wymienione w pkt 6 może Pani/Pan zrealizować poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku: a) w formie pisemnej na adres Spółdzielni (zob. pkt 1) lub b) w formie elektronicznej na adres Inspektora: iod@metalchem.torun.pl.
 8. Przekazanie Spółdzielni Pani/Pana danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania lub nazwy i siedziby, adres lokalu w zasobach Spółdzielni, numerów PESEL lub NIP, daty urodzenia, wysokości zadeklarowanych i wniesionych udziałów, wysokości wniesionych wkładów, ich rodzaj, jeżeli są to wkłady niepieniężne, zmiany tych danych, daty przyjęcia w poczet członków, daty wypowiedzenia członkostwa i jego ustania jest obligatoryjne i wynika z przepisów prawa (art. 16 i 30 ustawy – Prawo spółdzielcze w związku ze Statutem Spółdzielni). Nieprzekazanie tych danych skutkować będzie odmową przyjęcia w poczet członków Spółdzielni. Przekazanie innych danych jest dobrowolne. Ich nie podanie może jednak skutkować brakiem możliwości wykonania praw związanych z korzystaniem z zasobów Spółdzielni.