56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

                                                                                    ZAWIADOMIENIE                                                                                                                                                                     Zarządu SM „Metalchem” w Toruniu                                                                                                                                                              z dnia 18 czerwca 2020 roku

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej od 14 marca 2020 roku stanu zagrożenia epidemicznego, a od 20 marca 2020 roku stanu epidemii, wprowadzonymi ze względu na ochronę życia i zdrowia ludzkiego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Zarząd SM „Metalchem” informuje, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni nie odbędzie się w terminie pierwotnie planowanym tj. maj-czerwiec 2020 r.

O terminie Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni zawiadomi członków Spółdzielni nie wcześniej niż po odwołaniu stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego.

Zagadnienie to reguluje art.90 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaznych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

„Art.90. Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego  w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośredniego po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.”

Zarząd SM „Metalchem”