56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalchem” informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy -Prawo budowlane ( Dz.U.2022, poz.2206) od dnia 28.04.2023r. niezbędne jest posiadanie świadectwa charakterystyki części budynku (tj. lokalu mieszkalnego  wyłącznie w przypadku zawierania umów:

– zbycia lokalu mieszkalnego

-najmu lokalu mieszkalnego.

Spółdzielnia na pisemny wniosek właściciela lokali mieszkalnego , bez względu na formę własności , w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku przekaże nieodpłatnie wyciąg z dokumentacji technicznej. Na tej podstawie właściciel lokalu winien zlecić na własny koszt wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej osobie uprawnionej do sporządzania w/w dokumentów.