56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

UCHWAŁA NR 14/2013

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,METALCHEM”

z dnia 27 września 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości

Na podstawie § 43 ust.1 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „ METALCHEM”

uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zakup nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Gerarda Pająkowskiego 26 oznaczonej działką geodezyjną nr 164 o pow. 0,0172 ha (obręb nr 55) zapisanej w księdze wieczystej KW nr TO1T/00107263/1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uwaga: Pod treścią uchwały widnieją podpisy przewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej