56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

UCHWAŁA NR 15/2013

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,METALCHEM”

z dnia 18 listopada 2013 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu rozliczania kosztów poboru wody w lokalach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „METALCHEM”.

 

 

Na podstawie § 124 ust 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „ METALCHEM”

uchwala się, co następuje:

§ 1

 

Przyjmuje się Regulamin rozliczania kosztów poboru wody w lokalach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „METALCHEM” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała nr 1/2008 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,METALCHEM” z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rozliczania kosztów poboru wody w lokalach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „METALCHEM”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem z mocą 1 stycznia 2014 r.

 

§ 4

 

Uwaga: Pod treścią uchwały widnieją podpisy przewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej