56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

UCHWAŁA NR 17/2013

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,METALCHEM”

z dnia 16 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany planu gospodarczego Spółdzielni Mieszkaniowej ,,METALCHEM” na rok 2013

 

Na podstawie § 43 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „ METALCHEM” uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Nadzorczej nr 1/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia planu gospodarczego Spółdzielni Mieszkaniowej ,,METALCHEM” na rok 2013, wprowadza się następujące zmiany:

1)  w załączniku nr 3 do uchwały:

a)  w wierszu „A) Osobowe”:

– w kolumnie „IV Kwartał” – kwotę „158 750” zastępuję się kwotą „159 850”,

– w kolumnie „Rok 2013” – kwotę „635 000,-” zastępuję się kwotą „636 100,-”

b)  w wierszu „B) Bezosobowe”:

– w kolumnie „IV Kwartał” – kwotę „5 000” zastępuję się kwotą „3 900”,

– w kolumnie „Rok 2013” – kwotę „20 000,-” zastępuję się kwotą „18 900,-”

.

2)  w załączniku nr 4 do uchwały:

a)  w wierszu „Wynagrodzenia osobowe administracji i zarządu ”:

– w kolumnie „Plan na 2013 r.” – kwotę „635 000,-” zastępuję się kwotą „636 100,-”

– w kolumnie „plan 2012 r. do planu 2013 r.” kwotę „15 000” zastępuję się kwotą „16 100”

– w kolumnie „plan 2013 r. do wykonania 2012 r.” kwotę „18 365,-” zastępuję się kwotą „19 465,-”

b)  w wierszu „„Bezosobowy fundusz płac :

   – w kolumnie „Plan na 2013 r.” – kwotę „20 000,-” zastępuję się kwotą „18.900,-”

– w kolumnie „plan 2012 r. do planu 2013 r.” kwotę „20 000,-” zastępuję się kwotą „21 100,-”,

  – w kolumnie „plan 2013 r. do wykonania 2012 r.” kwotę „7 750,-” zastępuję się kwotą „6 650,-”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uwaga: Pod treścią uchwały widnieją podpisy przewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej