56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

UCHWAŁA NR 1/2014

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,METALCHEM”

z dnia 20 stycznia 2014 r.

w sprawie przyjęcia planu gospodarczego Spółdzielni Mieszkaniowej ,,METALCHEM” na rok 2014

 

 

Na podstawie § 43 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „ METALCHEM”

uchwala się, co następuje:

§ 1

 

Przyjmuje się przedstawiony przez Zarząd Spółdzielni plan gospodarczy na rok 2014,
na który składają się:

1)  Plan kosztów i przychodów spółdzielni – załącznik nr 1 do uchwały,

2)  Świadczenia, media na 2013 r. – załącznik nr 2 do uchwały,

3)  Plan kosztów Zarządu – załącznik nr 3 do uchwały,

4)  Plan zatrudnienia i wynagrodzeń – załącznik nr 4 do uchwały,

5)  Plan konserwacji – załącznik nr 5 do uchwały,

6)  Plan remontów – załącznik nr 6 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 3

 

Uwaga: Pod treścią uchwały widnieją podpisy przewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej