56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Uchwała nr 2/2014

Rady Nadzorczej Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu

z dnia 20 stycznia 2014 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu ustalania opłat i rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do lokali mieszkalnych i użytkowych wyposażonych w instalacje centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem”
w Toruniu

Na podstawie § 124 ust 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem”, uchwala się, co następuję:

§ 1

Przyjmuje się Regulamin ustalania opłat i rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do lokali mieszkalnych i użytkowych wyposażonych w instalacje centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Regulamin rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do lokali mieszkalnych i użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem, przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej SM „Metalchem” nr 5/1997 z dnia 25 września 1997 r. oraz Regulamin rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania do lokali mieszkalnych i użytkowych oraz ciepłej wody z kotłowni indywidualnych w SM „Metalchem” przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej SM „Metalchem” nr 7/2003 z dnia 29 lipca 2003 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a przyjęty nią Regulamin podaje się do wiadomości Użytkownikom lokali w terminie 14 dni od dnia jego wprowadzenia do stosowania.

§ 4

Uwaga: Pod treścią uchwały widnieją podpisy przewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej