56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

UCHWAŁA NR 3/2014

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,METALCHEM”

z dnia 17 marca 2014 r.

w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia na części

Na podstawie § 27 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „METALCHEM”

uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza postanawia, iż Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” zaplanowane na 14 czerwca 2014 roku odbywać się będzie w 2 częściach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uwaga: Pod treścią uchwały widnieją podpisy przewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej