56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

UCHWAŁA NR 5/2014

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,METALCHEM”

z dnia 19 maja 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2013

Na podstawie § 43 ust. 1 pkt 2 lit a Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „METALCHEM”

uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdania finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „METALCHEM” za rok 2013 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały wraz z protokołem ze sprawozdania w/w sprawozdania sporządzonym przez Komisję Rewizyjną.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uwaga: Pod treścią uchwały widnieją podpisy przewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej