56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Na podstawie art. 83 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 29 Statutu nr 7 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Metalchem zwołuje Walne Zgromadzenie członków spółdzielni na dzień 18 czerwca 2016 roku. Obowiązująca Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z 14 czerwca 2007 r. z póź. zm., stanowi, iż „…w przypadku gdy liczba członków spółdzielni mieszkaniowej przekroczy 500, walne zgromadzenie może być podzielone na części.”. Spółdzielnia Mieszkaniowa Metalchem zrzesza ok. 1000 członków. W myśl § 27 Statutu nr 7 i uchwały nr 5/2016 Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie zostanie przeprowadzone w dwóch częściach.

Rada Nadzorcza uchwałą nr 6/2016 z 21 marca 2016 r. zaliczyła członków Spółdzielnie do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia (uchwała w załączniku)

Walne Zgromadzenie odbędzie się 18 czerwca 2016 r. w sali Gimnazjum Publicznego nr 2 w Toruniu przy ul. Pająkowskiego 44/52.

I część Walnego Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 8:00, dla członków, którzy posiadają lokale w niżej wymienionych nieruchomościach:

Targowa 26-28
Targowa 29/31
Targowa 33/35
Studzienna 44/46
Prądzyńskiego 12/14
Studzienna 17
Konopackich 22
Konopackich 3-5-7
Pająkowskiego 6-6A
Pająkowskiego 14-20
Konopackich 6
Wojska Polskiego 11
Ścieżka Szkolna 1-3
II część Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godzinie 12:00, dla członków spółdzielni, którzy posiadają lokale w w niżej wymienionych nieruchomościach:

Szosa Chełmińska 219-221
Myśliwska 4-8
Storczykowa 2-2B
Kwiatowa 6-8
Storczykowa 4-4B
Legionów 30-32
Szosa Chełmińska 160
Szosa Chełmińska 154
Długa 9-19
Długa 21-23

W 2016 roku upływa kadencja Rady Nadzorczej. Na podstawie § 39 Statutu nr 7 Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowej pięcioosobowej Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję. Na podstawie § 31 Regulaminu Walnego Zgromadzenia swój zamiar kandydowania do Rady Nadzorczej członkowie spółdzielni mogą zgłaszać na piśmie najpóźniej na 15 dni przed terminem I części Walnego Zgromadzenia, czyli do 2 czerwca 2016 r. Zgłoszenie składa się z oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na udział w wyborach oraz listy poparcia, podpisanej przez co najmniej 10 członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem”. Warunkiem kandydowania do Rady Nadzorczej – zgodnie z § 39 ust 9 i 11 w zw. z § 14 pkt 1 i 5 Statutu SM Metalchem – jest brak zadłużenia w spółdzielni oraz terminowe (comiesięczne) wnoszenie opłat czynszowych. Podobny warunek obowiązuje osoby udzielające poparcia kandydatowi.Druki oświadczenia i listy poparcia można otrzymać w sekretariacie spółdzielni przy ul. Długiej 21 lub elektronicznie po przekazaniu prośby na adres e-mail: kontakt@metalchem.torun.pl

Na podstawie art. 83 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądać zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia najpóźniej na 15 dni przed terminem I części Walnego Zgromadzenia, czyli do 2 czerwca 2016 r. Projekt takiej uchwały musi być poparty przez co najmniej 10 członków spółdzielni.

Z projektami uchwał, ujętymi w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, wyłożonymi od 3 czerwca 2016 r., członkowie mogą się zapoznać w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu przy ul. Długiej 21, tel. (56) 651 15 98 wew. 15, pok. nr 9. Członkowie spółdzielni mają prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed I częścią Walnego Zgromadzenia czyli do 14 czerwca 2016 r.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia S.M. „Metalchem” (projekt)

1. Otwarcie zebrania, wybór Prezydium: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza;

2. Przedstawienie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;

3. Przyjęcie porządku obrad;

4. Wybór komisji mandatowo–skrutacyjnej;

5. Przyjęcie protokołu końcowego z Walnego Zgromadzenia odbytego w dwóch częściach w dniu 20 czerwca 2015 r. –uchwała nr 1;

6. Przedstawienie i omówienie wniosków z lustracji z działalności Spółdzielni;

7. Sprawozdania Rady Nadzorczej i Zarządu z działalności w 2015 r. oraz finansowe spółdzielni za 2015 r.;

8. Dyskusja nad sprawozdaniami

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej. (uchwała nr 2);

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2015 r. (uchwała nr 3);

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 r. (uchwała nr 4);

d) podziału nadwyżki bilansowej za 2015 r. (uchwała nr 5);

e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2015 r. (uchwały nr 6, 7 i 8);

f) zmian statutu Spółdzielni (uchwała nr 9);

g) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (uchwała nr 10);

h) sprzątania klatek schodowych w zasobach spółdzielni (uchwała nr 11)

10. Prezentacja kandydatów do Rady Nadzorczej; wybory do Rady Nadzorczej;

11. Wolne wnioski;

12. Zakończenie obrad.

13. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej – po zakończeniu II części Walnego Zgromadzenia*

* Uwaga: na podstawie obowiązującego Regulaminu Walnego Zgromadzenia powołane zostanie Kolegium Walnego Zgromadzenia (złożone z przewodniczących i sekretarzy I i II części), które zliczy wyniki głosowań na kandydatów do Rady Nadzorczej. Z uwagi na to, że obydwie części Walnego Zgromadzenia odbywają się jednego dnia, Kolegium Walnego Zgromadzenia zbierze się bezpośrednio po zakończeniu II części obrad. Do tego czasu karty głosowań z I części (zamknięte w zapieczętowanej kopercie i umieszczone w zapieczętowanej kasecie) pozostają na Sali obrad pod pieczą Przewodniczącego i Sekretarza I części obrad. Karty głosowań z II części obrad w analogicznym trybie umieszczone zostaną w kasecie wraz z kartami z pierwszego głosowania, ponownie zapieczętowane i pozostają pod pieczą Przewodniczącego i Sekretarza II części obrad. Wyniki wyborów podane zostaną po zakończeniu posiedzenia Kolegium Walnego Zgromadzenia.