56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Uchwała nr 1/2015

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem”

z dnia 26 stycznia 2015 r.

 

w sprawie przyjęcia planu gospodarczego Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” na rok 2015

 

Na podstawie § 43 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem”

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Przyjmuje się przedstawiony przez Zarząd Spółdzielni plan gospodarczy na rok 2015, na który składają się:

1)  Plan kosztów i przychodów spółdzielni – załącznik nr 1 do uchwały,

2)  Świadczenia, media na 2015 r. – załącznik nr 2 do uchwały,

3)  Plan kosztów Zarządu – załącznik nr 3 do uchwały,

4)  Plan zatrudnienia i wynagrodzeń – załącznik nr 4 do uchwały,

5)  Plan konserwacji – załącznik nr 5 i 6 do uchwały,

6)  Plan remontów – załącznik nr 7 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uwaga: Pod treścią uchwały widnieją podpisy przewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej