56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Uchwała nr 12/2015

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu

z 11 maja 2015 r.

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2014 rok

 

Na podstawie § 43 ust. 1 pkt 2a Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem”

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uwaga: pod treścią uchwały widnieją podpisy przewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej.