56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Uchwała nr 13/2015

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu

z dnia 11 maja 2015 r.

 

w sprawie zmiany planu gospodarczego Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” na rok 2015

 

Na podstawie § 43 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem”

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

W uchwale Rady Nadzorczej 1/2015 z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia planu gospodarczego Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” na tok 2015, wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku do uchwały „Realizacja planu finansowego za okres I-XII/2014 lokale użytkowe, garaże:

a) ogółem lokale użytkowe

– w wierszu konserwacja planu kosztów i przychodów 2015 r. kwotę 4.800,- zastępuje się kwotą 730,-

– w wierszu eksploatacja planu kosztów i przychodów 2015 r. kwotę 18.470,- zastępuje się kwotą 19.840,-

b) ogółem garaże

– w wierszu konserwacja planu kosztów i przychodów 2015 r. kwotę 19.540,- zastępuje się kwotą 11.770,-

– w wierszu eksploatacja planu kosztów i przychodów 2015 r. kwotę 72.070,- zastępuje się kwotą 75.140,-

– w wierszu fundusz remontowy planu kosztów i przychodów 2015 r. kwotę 22.610,- zastępuje się kwotą 10.680,-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 maja 2015 r.

Uwaga: pod treścią uchwały widnieją podpisy przewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej.