56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Uchwała nr 14/2015

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu

z dnia 14 września 2015 r.

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z garaży, miejsc postojowych i ustalania opłat

 

Na podstawie § 43 ust. 1 pkt 18 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem”

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Przyjmuje się Regulamin korzystania z garaży, miejsc postojowych i ustalania opłat, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uwaga: pod treścią uchwały widnieją podpisy przewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej.