56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Uchwała nr 15/2015

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu

z dnia 14 grudnia 2015 r.

 

w sprawie zmiany planu gospodarczego Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” na rok 2015

 

Na podstawie § 43 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem”

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

W uchwale Rady Nadzorczej 1/2015 z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia planu gospodarczego Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” na rok 2015, wprowadza się korektę do planów robót remontowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” na 2015 rok zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uwaga: pod treścią uchwały widnieją podpisy przewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej.