56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Uchwała nr 3/2015

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem”

z dnia 23 marca 2015 r.

 

w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia na części

 

Na podstawie § 27 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem”

 

uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza postanowiła, iż Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem zaplanowane na 20 czerwca 2015 roku odbywać się będzie w 2 częściach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uwaga: Pod treścią uchwały widnieją podpisy przewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej