56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Uchwała nr 4/2015

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem”

z dnia 23 marca 2015 r.

 

w sprawie zaliczenia członków Spółdzielni do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia

 

Na podstawie § 28 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem”

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Rada Nadzorcza postanawia zaliczyć członków Spółdzielni do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

    § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uwaga: Pod treścią uchwały widnieją podpisy przewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej