56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Uchwała nr 8/2015

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu

z dnia 11 maja 2015 r.

 

w sprawie ustalenia opłaty za kserokopie dokumentów

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Rada Nadzorcza ustala opłatę za kserokopię dokumentów, o których mowa w Statucie spółdzielni, w wysokości 0,25 zł za jedną stronę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uwaga: Pod treścią uchwały widnieją podpisy przewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej.