56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Zarząd spółdzielni informuje o możliwości uczestniczenia członków spółdzielni w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika. Zgodnie z art. 36 § 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze „…Członek może uczestniczyć w wlanym zgromadzeniu przez pełnomocnika , jeżeli ustawa lub statut nie stanowią inaczej…”. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art 36 § 4 pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia.

Prawidłowy wzór pełnomocnictwa udostępniamy w załączniku.