56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Zarząd spółdzielni przedstawia wyniki obrad Walnego Zgromadzenia odbytego w dwóch częściach w dniu 18 czerwca 2016 r.

            Kolegium Walnego Zgromadzenia w dniu 18 czerwca 2016 r. zliczyło oddane głosy
w wyborach do Rady Nadzorczej.

W skład Rady Nadzorczej kadencji 2016-2019 weszli:

 1. Mazurek Ilona – Przewodniczący *
 2. Naumowicz Wiesław – Zastępca Przewodniczącego *
 3. Margalska Renata – Sekretarz *
 4. Rogalski Tadeusz
 5. Ziomek Marek

 

* Rada Nadzorcza ukonstytuowała się na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez Zarząd spółdzielni, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2016 r.

 

            Kolegium Walnego Zgromadzenia zebrało się w dniu 20 czerwca 2016 r. i dokonało autoryzacji treści podjętych uchwał oraz potwierdziło, które z uchwał zostały podjęte. Kolegium Walnego Zgromadzenia stwierdziło, że:

 1. uchwała nr 1/2016 w sprawie przyjęcia protokołu końcowego z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” odbytego w dniu 20 czerwca 2015 r. została podjęta;
 2. uchwała nr 2/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej została podjęta;
 3. uchwała nr 3/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu została podjęta;
 4. uchwała nr 4/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 została podjęta;
 5. uchwała nr 5/2016 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2015 została podjęta;
 6. uchwałą nr 6/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu – Janowi Swobodzińskiemu udzielono absolutorium;
 7. uchwalą nr 7/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu – Piotrowi Schick nie udzielono absolutorium;
 8. uchwałą nr 8/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu – Zdzisławowi Wierzchowskiemu nie udzielono absolutorium;
 9. projekt uchwały nr 9/2016 uwzględniający zgłoszone poprawki, w sprawie zmiany statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” nie został podjęty;
 10. uchwała nr 9/2016 w sprawie zmiany statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” nie została podjęta;
 11. uchwała nr 10/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości została podjęta;
 12. uchwała nr 11/2016 w sprawie sprzątania klatek schodowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” została podjęta;
 13. uchwała nr 12/2016  w sprawie zobowiązania Rady Nadzorczej Spółdzielni
  do przeprowadzenia otwartego konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni nie została podjęta.