56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Uchwała nr 8/2016 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu – Zdzisławowi Wierzchowskiemu

Uchwała nr 8/2016