56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Uchwała nr 10/2016

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem”

z dnia 12 kwietnia 2016 r.

w sprawie uchylenia uchwała Rady Nadzorczej nr 7, 8, 9

Na podstawie § 43 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem”

uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchyla się uchwały Rady Nadzorczej nr 7, 8, 9 podjęte na posiedzeniu w dniu 21.03.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2016 r.

Uwaga: pod treścią uchwały widnieją podpisy przewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej