56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Uchwała nr 1/2016

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” 

z dnia 25 stycznia 2016 r.

w sprawie przyjęcia planu gospodarczego Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” na rok 2016

Na podstawie § 43 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem”

uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się przedstawiony przez Zarząd Spółdzielni plan gospodarczy na rok 2016, na który składają się:

  1. Plan kosztów i przychodów spółdzielni – załącznik nr 1;
  2. Świadczenia i media na 2016 r. – załącznik nr 2;
  3. Plan kosztów Zarządu – załącznik nr 3;
  4. Plan zatrudnienia i wynagrodzeń – załącznik nr 4;
  5. Plan konserwacji – załączniki nr 5 i 6;
  6. Plan remontów – załączniki nr 7 i 8.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uwaga: pod treścią uchwały widnieją podpisy przewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej