56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Uchwała nr 12/2016 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem”

z dnia 12 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany Regulaminy pracy i wynagradzania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem”

Na podstawie § 43 ust. 1 pkt 24 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem”

uchwala się, co następuje:

§ 1

  1. Zmienia się regulamin pracy i wynagradzania Zarządu poprzez dodanie w § 19 regulaminu ustępu o numerze 6 w następującym brzmieniu: „W uzasadnionych przypadkach RN może ustalić odprawę pieniężną dla członka zarządu przysługującą jedynie w wypadku wypowiedzenia przez Spółdzielnię umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, w wysokości nieprzekraczającej 3-miesięcznego wynagrodzenia podstawowego tego członka zarządu”.
  2. Zawiesza się stosowanie § 3 ust. 2 oraz § 11 regulaminu na okres do dnia 31 grudnia 2016 r.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uwaga: pod treścią uchwały widnieją podpisy przewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej