56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Uchwała nr 19/2016 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem 

z dnia 16 maja 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2015 rok

Na podstawie § 43 ust. 1 pkt 2a Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem”

uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uwaga: pod treścią uchwały widnieją podpisy przewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej