56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Uchwała nr 20/2016

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” 

z dnia 16 maja 2016 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu zlecania i usług obcym wykonawcom

Na podstawie § 43 ust. 1 pkt 22 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem”

uchwala się , co następuje:

§ 1

Ustala się Regulamin zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uwaga: pod treścią uchwały widnieją podpisy przewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej