56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Uchwała nr 2/2016

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem”

z dnia 25 stycznia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu pracy i wynagradzania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem”

Na podstawie § 43 ust. 1 pkt. 24 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem”

uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się Regulamin pracy i wynagradzania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w brzmieniu określonym  w zał. nr 1

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podjęcia.

Uwaga: pod treścią uchwały widnieją podpisy przewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej