56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Uchwała nr 26/2016 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem”

z dnia 7 lipca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Administracyjnych SM „Metalchem” w Toruniu

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu działając na podstawie § 43 ust. 3 Statutu Spółdzielni

uchwala , co następuje:

§ 1

  1. Kandydat na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Administracyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu zostanie wybrany w drodze konkursu.
  2. Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:
  • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane budowlane);
  • minimum 5-letni staż pracy związany z budownictwem (preferowana branża konstrukcyjna lub instalacyjna);
  • doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników;
  • znajomość zagadnień funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych;
  • przedłożyć zaświadczenie o niekaralności;

3. Ogłoszenie o konkursie Zarząd Spółdzielni opublikuje w miejscowej prasie lokalnej, tj. „Nowości”,                    „Gazeta Pomorska” oraz poprzez rozwieszenie w budynkach Spółdzielni na tablicach ogłoszeń i na                  stronie internetowej Spółdzielni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uwaga: pod treścią uchwały widnieją podpisy przewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej