56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Uchwała nr 5/2016

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem”

z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia na części

Na podstawie § 27 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem”

uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza postanawia, iż Walne Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” zaplanowane na 18 czerwca 2016 roku odbywać się będzie w 2 częściach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uwaga: pod treścią uchwały widnieją podpisy przewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej