56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Uchwała nr 6/2016 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem”

z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie zaliczenia członków Spółdzielni do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia

Na podstawie § 28 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem”

uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza postanowiła zaliczyć członków Spółdzielni do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uwaga: pod treścią uchwały widnieją podpisy przewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej