56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Uchwała nr 30/2016

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem”

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie zawieszenia stosowania postanowień Regulaminu pracy i wynagradzania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem”

Na podstawie § 43 ust. 1 pkt 24 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem”

uchwala się, co następuje:

§ 1

Zawiesza się, na okres do 31 grudnia 2016 r., stosowanie § 3 ust. 2 Regulaminu pracy i wynagradzania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w części określającej wymiar etatu członków Zarządu.

§ 2

Uchyla się postanowienia § 1 ust. 2 uchwały Rady Nadzorczej nr 12/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy i wynagradzania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uwaga: pod treścią uchwały widnieją podpisy przewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej.