56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Uchwała nr 32/2016 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem”

z dnia 9 listopada 2016 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu SM „Metalchem” w Toruniu

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu działając na podstawie § 43 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółdzielni

uchwala , co następuje:

§ 1

  1. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu zostanie wybrany w drodze konkursu.
  2. Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:
  • wykształcenie wyższe techniczne;
  • minimum 5-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników;
  • praktyczna znajomość funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych;
  • znajomość zagadnień z zakresu prawa spółdzielczego, ekonomii, budownictwa, zarządzania zasobami mieszkaniowymi;

ponadto zobowiązany jest złożyć:

  • zaświadczenie o niekaralności,
  • oświadczenie o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec spółdzielni zgodnie z zapisem § 54 ust. 4 i 5 Statutu Spółdzielni

3. Ogłoszenie o konkursie Zarząd Spółdzielni opublikuje w miejscowej prasie lokalnej, tj. w Nowościach i Gazecie Pomorskiej oraz poprzez rozwieszenie w budynkach Spółdzielni na tablicach ogłoszeń, jak też na stronie internetowej Spółdzielni.

§ 2

Termin składania ofert wyznacza się do 16.12.2016 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uwaga: pod treścią uchwały widnieją podpisy przewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej