56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Uchwała nr 38/2016

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem”

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zawieszenia stosowania postanowień Regulaminu pracy i wynagradzania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem”

Na podstawie § 43 ust. 1 pkt 24 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem”

uchwala się, co następuje:

§ 1

Zawiesza się, na okres od dnia 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r. stosowanie § 3 ust. 2 lit. c w części dotyczącej specjalizacji Zastępcy Prezesa Zarządu oraz wymiaru etatu i § 3 ust. 3 lit. c Regulaminu pracy i wynagradzania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uwaga: pod treścią uchwały widnieją podpisy przewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej.