56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” informuje, że na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. nr 71, poz. 734), która weszła w życie 1 stycznia 2002 r. dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;
 • członkom spółdzielni mieszkaniowych;
 • właścicielom lokali mieszkalnych;
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, które oczekują na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli:

 • średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 1 750,00 zł, a w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 125% kwoty najniższej emerytury, tj. 1 250,00 zł;
 • normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego łącznie z 30% rezerwą nie może przekraczać:
  45,50 m2 dla 1 osoby
  52 m2 dla 2 osób
  58,50 m2 dla 3 osób
  71,50 m2 dla 4 osób
  84,50 m2 dla 5 osób
  91 m2 dla 6 osób
 • Dodatek mieszkaniowy przysługuje, także gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 50% – pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.


Dodatek mieszkaniowy przyznaje Prezydent Miasta Torunia w drodze decyzji, a wnioski przyjmuje Dział Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu przy ul. Batorego 38/40 w godzinach od 7:30-17:00 (tel. 56 657-72-04, 657-72-05, 657-72-06, 657-72-41, 657-72-42).

Wnioskodawca może otrzymać dodatek mieszkaniowy od 1 dnia następnego miesiąca po dniu złożenia wniosku

(UWAGA! np. aby otrzymać dodatek mieszkaniowy od 1 kwietnia 2017 r. wniosek należy złożyć do 26 marca 2017 r.).  

Okres przyznania dodatku wynosi 6 miesięcy.