56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu działając na podstawie § 29 ust. 1 i § 30 Statutu Spółdzielni zwołuje w dniu 10 czerwca 2017 r. o godzinie 1000 Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem”.

Obrady Walnego Zgromadzenia odbywać się będą w Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Toruniu przy ul. Żwirki i Wigury 49.

Zgodnie z § 29 Statutu SM „Metalchem” członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądać zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia najpóźniej na 15 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia, czyli do 25 maja 2017 r. Projekt takiej uchwały musi być poparty przez co najmniej 10 członków spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni informuje, że sprawozdania i projekty uchwał dotyczące przedmiotu obrad, oraz Protokół z Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dwóch częściach w dniu 18 czerwca 2016 r. będą wyłożone do wglądu  od dnia 26 maja 2017 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Długiej 21. Członkowie Spółdzielni mają prawo do zapoznania się z w/w dokumentami w godzinach pracy Spółdzielni.

Członkowie spółdzielni mają prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia czyli do 6 czerwca 2017 r.

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia S.M. „Metalchem”

 1. Otwarcie zebrania, wybór Prezydium: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza;
 2. Wybór komisji mandatowo–skrutacyjnej;
 3. Zapoznanie Członków (na ich wniosek) z treścią Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Przyjęcie protokołu końcowego z Walnego Zgromadzenia odbytego w dwóch częściach w dniu 18 czerwca 2016 r. –uchwała nr 1;
 6. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu z działalności w 2016 r. oraz finansowego spółdzielni za 2016 r.;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółdzielni;
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 9. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej. (uchwała nr 2);
 10. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016 r. (uchwała nr 3);
 11. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 r. (uchwała nr 4);
 12. podziału nadwyżki bilansowej za 2016 r. (uchwała nr 5);
 13. udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2016 r. (uchwały nr 6, 7, 8, 9 i 10);
 14. zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej;
 15. Podjęcie uchwały na zbycie sieci ciepłowniczej na ul. Konopackich (Studzienna 17 – Konopackich 22) na rzecz EDF Toruń S.A. w celu wybudowania węzła c.o. Studzienna 17;
 16. Wolne wnioski;
 17. Zakończenie obrad.