56 651 15 97/98 kontakt@metalchem.torun.pl

Szanowni Państwo!

Zarząd spółdzielni zgodnie z § 38 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu zawiadamia członków spółdzielni o wynikach obrad Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dwóch częściach w dniach 9 i 10 maja 2018 r.

Walne Zgromadzenie poddało pod głosowanie następujące uchwały:

  1. Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, która została podjęta;
  2. Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, która została podjęta;
  3. Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, która została podjęta;
  4. Uchwała nr 4 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej, która została podjęta;
  5. Uchwała nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu – Ryszardowi Józefiak udzielono absolutorium;
  6. Uchwała nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu – Dariuszowi Modrzewskiemu udzielono absolutorium;
  7. Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu – Głównemu Księgowemu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu – Iwonie Bednarskiej udzielono absolutorium;
  8. Uchwała nr 8 w sprawie udzielenie absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem”, pełniącemu funkcje Zastępcy Prezesa Zarządu ds. techniczno-administracyjnych – Jackowi Czarneckiemu udzielono absolutorium;
  9. Uchwała nr 9 w sprawie zmiany statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem”  w Toruniu, która została podjętaZałącznik nr 1 do uchwały nr 9Załącznik nr 2 do uchwały nr 9.

Protokół I części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu odbytego w dniu 9 maja 2018 r.

Protokół II części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu odbytego w dniu 10 maja 2018 r.

Protokół Kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu odbytego w dniu 21 maja 2018 r.